کوچه گردان عاشق، آیینی است از جمعیت امام علی که در آن خانواده های محروم در مناطق حاشیه و دورافتاده سراسر کشور، توسط اعضای داوطلب شناسایی شده و در شب های قدر و شهادت مولا، مایحتاج خوراک یک ماه این خانواده ها به دستشان می رسد. 

هدف از برگزاری این آیین صرفا دادن کیسه ای آذوقه به خانواده های محروم نیست، هرچند برای مردمانی که به ناحق از این ابتدایی ترین حق خود نیز محرومند، یک کیسه غذا نیز بسیار حیاتی و اساسی است اما هدف در درجه نخست شناسایی فقر معنوی و انسانی رایج اجتماع و پرسش گری از آن است که

"چرا در جامعه ای که مولای آن علی است و مردمانش به صورت و سیرت ایشان اقتدا دارند، باید فقر و بی عدالتی با این گستردگی و شدت وجود داشته باشد؟"

این طرح شروع حرکتی مداوم برای شناخت ریشه های فقر و بی عدالتی است، نه چیدن برگهای درخت فقر... برای حضور موثر در محلات حاشیه تا بازگرداندن کودکان و بزرگانش به متن جامعه... و به امید آنکه به جامعه ای ختم شود که اقتدای حقیقی اش به سیرت مولا علی باشد و هر فردی مسئولانه و ثابت قدم در جای جای اجتماع خود حضوری روشن داشته باشد.

اطلاعات بیشتر و مشارکت در طرح کوچه گردان:

Kuchegardan.sosapoverty.org