این نقاشی کودکانی است که
بر سر چهارراه ها و در خیابان های این شهر
در گرم ترین روزها و سردترین شبها
نادیده گرفته شدند.

با دقت به این نقاشی کنید
آیا شما هم تصویر آدمی را در قلب آدمی می بینید؟

سر تعظیم و احترام فرود می آوریم
در مقابل کودکانی که به حق
آینه ی مهربانی، عشق و انسان دوستی اند
.
.
.
نقاشی مشترک سه دختر خوب ما
موضوع نقاشی: کشیدن تصور خود از بدن انسان
...
خانه علم دروازه غار
خانه ای برای حمایت از کودکان کار و محروم از تحصیل