🍀آماده سازی و ارسال کیسه های دوستدار محیط زیست سبزین دست برای شرکت سامسونگ

🌐instagram.com/sabzindast

@Darvazeghar