جلال چند سالته خاله؟
نمیدونم!!!! 
مدرسه رفتی؟
نه!!! 
چرا؟ دوست نداری درس بخونی؟


چرا، ولی بدون مدرک که مدرسه رام نمیدن.تازه باید برم کار کنم.آخه نه بابام نه مامانم نمیتونن برن کار کنن.مریضن
جلال آرزوت چیه خاله؟ دوست داری چی داشته باشی؟ 
فقط میخوام حال مامان بابام خوب شه. 
واسه خودت چی؟ یه کم فکر کرد. به پسر دوچرخه سواری که از کنارمون گذشت نگاه کرد و یه دفعه با شوق گفت: یه دوچرخه...
--------------------
+نوشته بهار از اعضای جمعیت امام علی (ع)
آیین کعبه کریمان : برآورده کردن آرزوهای کودکان محروم و دردمند سرزمینمان به دست معتکفین در ایام اعتکاف و ولادت حضرت علی(ع)