اگر خانه خود را گرم می خواهم، باید خانه ای که در دور دستها است را نیز گرم بخواهم. درست مصرف کردن یکی از نشانه های مسئولیت پذیری انسانی است.

https://telegram.me/darvazeghar