دیروز جشن هفت سین برکت بود و جای تک تک شما دوستان خالی


لحظه ی سال تحویل... برای تمام کودکان جهان دعا کنیم...

دعا کنیم که دنیا پر از صلح، مهر، عشق و زیبایی باشه برای همه کودکان


سال نو بر شما مبارک.