🕊درس صلح را باید از معلمانی آموخت که کودکانه و معصومانه بی هیچ قضاوت و تبعیض و افتراقی، جمع را بر هر فردیتی ارجحیت بخشیدند و فعل پذیرش را در هر صورت و امکانی ادا کردند. آن هنگام که در مستطیل سبز با بازی جوانمردانه خویش، در برد و باخت دست رفاقت و مهر به یکدیگر دادند، نشان دادند که در کسوت هر قومیت و ملیتی و یا در لوای هر مذهب و آیین و فرقه ای، صلح و وحدت آیین اصیل ماست و رفتارشان الگویی است که می تواند در ساخت جامعه ی توحیدی ما را یاری بخشد جامعه ای که جمع همه اضداد است، بی هیچ  ستیز و جدلی...


https://goo.gl/twtlRc

@Darvazeghar