لطفا متن پی دی اف گزارش را با کلیک بر عکس زیر دانلود فرمائید.

گزارش جامع فعالیت های خانه علم دروازه غار تهران، زمستان 1391