کودکان شادمان به سوی خانه علم مان می شتابند...
و لبخندشان را هدیه می کنند به همه ما، از دانشجوهای داوطلبی که روزهای شان را برای آنان گذاشته اند تا همه آنان که به هر شکلی از گوشه گوشه دنیا به شادی تمامی فرزندان سرزمین ایران می اندیشند و با خانه علم دروازه غار تهران همراه اند و البته به همه هوادارن فیس بوکی شان!
خانه علم جایی است برای حمایت از همه کودکان محروم از تحصیل، کودکان کار و خیابان، کودکان بدون شناسنامه، و تمامی دیگر کودکان تنها مانده تا دیگر هیچ کودکی تنها نباشد.